Home ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62 เริ่มแล้ว ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง รีบไปเช็กสิทธิ์

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62 เริ่มแล้ว ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง รีบไปเช็กสิทธิ์

28129
1

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 ลงทะเบียนเมื่อไร อยากได้เงินเพิ่มต้องมาลงใหม่ไหม

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน และขยายอายุจ่ายเงินจาก 3 ขวบ เป็นถึง 6 ขวบ ทำให้การลงทะเบียนปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่เคยลงทะเบียนได้สิทธิ์รับเงินแล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง

3. เด็กที่เกิดตั้งแต่หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หากยังไม่ได้ไปลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 โดยจะได้รับเงินตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ

สรุปคือใครได้สิทธิ์รับเงินอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ ทางรัฐบาลจะทำการเพิ่มเงินอุดหนุนของงวดปีงบประมาณ 2562 ให้อัตโนมัติ ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ ก็สามารถดำเนินการได้ตามวันดังกล่าว

สถานที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด : ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

– ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

– กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ใครบ้างมีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเงิน เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2562 เพราะฉะนั้น ผู้มีสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1

– กรุงเทพมหานคร : ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง

– เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, เมืองพัทยา : ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เป็นผู้รับรอง

ผู้รับรองคนที่ 2

– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

– เมืองพัทยา : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา/ผู้อำนวยการเขต หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองสิทธิ์ในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 4

3. แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก แล้วแต่กรณี

5. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1

6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 1 ฉบับ (นำมายื่นหลังคลอด)

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

ปัจจุบันผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

วิธีรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียน

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ (Promptpay) 15 ธนาคาร (สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีเท่านั้น) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย, ธนชาต, กรุงศรีอยุธยา, สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, อิสลามแห่งประเทศไทย, ออมสิน, เกียรตินาคิน, ธ.ก.ส., ทหารไทย, ซีไอเอ็มบี ไทย, ไทยพาณิชย์, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, กรุงเทพ และทิสโก้

โดยจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 122, 123, 147 และ 0 -2651-6534

Cr.https://csg.dcy.go.th