เรื่องนี้ยังไม่จบ ล่าสุดแจ้งดำเนินคดีนักศึกษาสาววาดพระอุลตร้าแมน รวมทั้งอาจารย์เฉลิมชัย ทนายเดชาข้อหาสนับสนุน !

0
212

ข่าวไทบ้านวันนี้พาไปติดตามเรื่องราวที่ ด ร า ม่ า อย่าง ดุ เดื อ ด สุดๆ ในตอนนี้ เมื่อเพจข่าวด่วนออนไลน์ได้ออกมาโพสต์ว่า วันนี้ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ทนายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา และคณะ จะยื่นหนังสือต่อ ผู้บังคับการปราบปราม

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาที่วาดภาพอุลตร้าแมนลบหลู่พระพุทธศาสนาและเหยียบย่ำจิตใจชาวพุทธ พร้อมผู้สนับสนุน มีนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และทนายเดชา กิติวิทยานันท์ ทนายคลายทุกข์ รวม 5 คน

ตามที่ได้มีผู้ไม่หวังดี และ ล ะ เ มิ ด ต่อ ก ฎ ห ม า ย บ้านเมือง เพื่อเหยียบย่ำจิตใจและศรัทธาของชาวพุทธทั่วประเทศ เป็นการหลบลู่พระพุทธศาสนา ในลักษณะการล้อเลียนพระพุทธเจ้าในรูปของอุลตร้าแมนในท่าทางต่างๆ จำนวนหลายภาพ ฉากหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช มีรูปเทวดาในพระพุทธศาสนาประดับอยู่

ผู้วาดย่อมทราบดีว่า พระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจ้านั้น เป็นที่เคารพสักการ บู ช า ของชาวพุทธทั่วประเทศกว่า 60 ล้านคน พระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าในรูปใดๆ ล้วนนำมาซึ่งความศรัทธายิ่งในจิตใจชาวพุทธทุกคน และได้รับการคุ้มครองตาม ก ฎ ห ม า ย รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ว่า

“รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา.. และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย” ซึ่งภาพดังกล่าว เป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบของศิลปะ

นอกจากนี้ ยัง ล ะ เ มิ ด ต่อ ก ฎ ห ม า ย อาญา มาตรา 206 คือ “ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

ซึ่งวัตถุอันเป็นที่เคารพทางศาสนาในที่นี้คือ ภาพของพระพุทธเจ้าที่วาดในลักษณะลบหลู่
ต่อจากนั้น ยังมีผู้ร่วมกระทำความผิดอีกหลายคน อันเป็นความผิดตามมาตรา 83 , 85 และ 86 ในฐานเป็นผู้ร่วมกันกระทำความผิด

หรือโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้ผู้นั้นกระทำผิดต่อไป ด้วยการออกมารับรองว่าผู้ทำไม่ผิด และให้กำลังใจทำต่อไป
โดยผู้กระทำผิดทั้งหมด มีรายชื่อดังนี้

นางสาวศุภรัตน์ ชัยจังหรีด ผู้วาดภาพและผู้กระทำความผิด

นายวีรยุทธ ไม่ทราบนามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยเหลือในการกระทำความผิด

นางสาวปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้สถานในการกระทำความผิด

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้โฆษณาหรือประกาศให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด

นายเดชา กิติวิทยานันท์ ทนายความ ผู้โฆษณาหรือประกาศให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด

เหตุเกิดที่ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2562

จึงเรียนมายังผู้บังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งข้อกล่าวกับบุคคลดังกล่าวกระทำความผิด และร่วมกันกระทำความผิดต่อ ก ฎ ห ม า ย บ้านเมือง ตาม ก ฎ ห ม า ย รัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ประมวล ก ฎ ห ม า ย อาญา

มาตรา 83,85,86 และ 206 ขอให้ดำเนินเอาผิดทั้งหมดจนคดีถึงที่สุด และให้ทำลายภาพวาดทั้งหมดที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นเสีย

ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน Cr.kamon yamutai

ติดตามเราได้ที่ เกษตรไทบ้าน