ครม.ไฟเขียว กำหนดความเร็วรถใหม่ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง

ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วขยับความเร็วสูงสุดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกำหนดความเร็วรถยนต์หากต้องวิ่งทางหลวงช่องทางขวาห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 3 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนโดยการร่างกฎกระทรวง ฉบับนี้เป็นการกำหนดความเร็วในการขับรถในทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทที่มีการเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินทางในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ทางเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

รวมทั้งการกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดในทางหลวงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการขนส่งและการจราจรของประเทศซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดการกำหนดความเร็วในร่างกระทรวงดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

ในส่วนของการกำหนดความเร็วในการขับรถในทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องทางเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถและมีเกาะกลางถนนเฉพาะกำแพงกั้น และไม่มีจุดสำหรับกลับรถ กำหนดใช้ความเร็วไม่เกินตามประเภทของรถประกอบด้วยรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก 200 กิโลกรัมรถบรรทุกโดยสารเกิน 15 คนให้ใช้ความเร็วโดยไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนลดในขณะ ที่ชักจูงรถอื่นรถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สำหรับรถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป และมีขนาดความจุของกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนรถยนต์อื่นๆที่ไม่อยู่ในข่ายข้างต้นให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในขณะเดียวกันได้กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องทางเดินขวาสุดที่ใช้ในการเดินทางรถ ในทางหลวงแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไปไว้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนทางที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับช้าๆให้ลดลงและเพิ่มความระมัดระวังตามสมควร

Facebook Comments Box