ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รายงาน ฐานะการเงินไทย

10 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์รายงานฐานะการเงินไทยเหลือทุนสำรองเท่าไหร่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่องรายงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตราและกิจการธนบัตร

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศแรงงานสถานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีสำรองเงินตราและกิจการธนบัตรงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุดณวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคมพุทธศักราช 2563 แนบท้ายประกาศนี้

ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย