เตรียมเฮ! พ่อเมืองชลบุรี ออกประกาศให้สถานที่ และ สถานประกอบการต่างๆ กลับมาเปิดได้ในวันที่ 1 พ.ค. 2563

ชาวชลบุรีเตรียมเฮ พ่อเมืองออกประกาศให้สถานที่และสถานประกอบการต่างๆกลับมาเปิดได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม

ไม่ว่าจะเป็น ผับ บาร์ นวด สปา เสริมความงาม โรงหนัง ฟิตเนส สนามชนไก่ สนามมวย สวนน้ำ ร้านเกมส์ ตลาดพระเครื่อง โต๊ะสนุ๊ก โบวลิ่ง ห้างทุกโซน สวนสาธารณะ สำนักงานหนังสือเดินทาง ร้านสะดวกซื้อ สนามกอล์ฟ สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายแอลกอฮอล์ โรงแรม ตลาดนัด ชายหาด สะพานชลมารควิถี สถานที่ท่องเที่ยวทั้งรัฐและเอกชน เกาะล้าน เกาะสีชัง

วันที่ 15 เมษายนได้รับงานการแรงงานว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ได้ลงนามในหนังสือ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 8/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตจากโควิด 19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ของจังหวัดชลบุรีไปแล้วดังนี้

1.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

2.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

3.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

4.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 11/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

5.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

6.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 13/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

7.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 16/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563

8.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

บัดนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มคลี่คลายลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้กำหนดระยะเวลาในการปฎิบัติตามมาตราที่ปรากฎตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย