รีบเลยยังทัน! ออมสิน-ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000-50,000 บาท

รีบเลยยังทัน เปิดขั้นตอน ออมสิน จับมือ ธกส ลงทะเบียนปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 – 50,000 บาท

ออมสินธกสเปิดลงทะเบียนปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000- 50,000 บาท

15 เมษายนที่ผ่านมาธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.1% และปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกสแบ่งออกเป็นธนาคารละ 2หมื่รล้านบาทวงเงินรวม 4หมื่นล้านบาท

โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินดังต่อไปนี้

สำหรับ “ธนาคารออมสิน” ที่ได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี

ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ”

วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี

ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19

วิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ 👉 https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ

กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

เลือก เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7)

กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน

ได้รับอนุมัติวงเงินและติดต่อกลับภายใน 5 วัน

โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และหากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในภาย 5 วันถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ในส่วนของ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

สินเชื่อสำหรับเกษตรกร

อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563

นัดทำสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาการชำระ

ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน นับแต่วันกู้

กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

งวดชำระ ประมาณการส่งชำระต่องวด

รายเดือน (24 งวด) 429.17 บาท

ราย 3 เดือน (8งวด) 1,287.50 บาท

ราย 6 เดือน (4งวด) 2,575.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร

ครอบครัวของเกษตรกร

วิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธ.ก.ส.

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง LINE BAAC Family เท่านั้น

สามารถค้นหาได้จาก ID : @baacfamily

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อ

เลือกเมนู “COVID-19 การลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส” กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

รอนัดหมายจากธนาคารSMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา
(บัตรประชาชนตัวจริง, หมายเลขโทรศัพท์,สำเนาบัตรประชาชน (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีเงินฝากธ.ก.ส.)

จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-mobile บัตรเครดิตหรืบัตร ATM

ที่มา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย