ด่วนมาก ครม.มีมติเห็นชอบ เยียวยา 5พันบาท เพิ่มเป็น 14 ล้านคน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเยียวยา 5,000 บาทโดยเพิ่มจาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนในระยะเวลา 3 เดือนวงเงิน 210,000 ล้านบาท

วันที่ 21 เมษายนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการระบาดโควิด-1 9 ให้ครอบคลุมและทั่วถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเดิม 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนตามที่กระทรวงการคลังเสนอทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม จากเดิม 135,000 ล้านบาท เป็น 210,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลังได้เปิดเผยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตราและผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้อีกทั้งการรับมือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ในการชดเชยตามมาตรการพบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาแต่ประกอบอาชีพลูกจ้างแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักดังนั้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว และนอกจากนี้ในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโควิด 1 9 ยังคงส่งผลกระทบถึงประชาชน ในประเทศไทยเป็นอย่างวงกว้างจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยขยายจำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์มาตรการของมาตรการให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากเดิม 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคน

 

อ้างอิงเนื้อหาจาก thaipbs,prachachat

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย