ประกาศ งดขายแอลกอฮอล์ ถึง 31 พฤษภาคมนี้

งดขายแอลกอฮอล์อีกเดือนยึดตามพรก. ฉุกเฉิน ประกาศงดขายเหล้าเบียร์ถึง 31 พฤษภาคมนี้

วันที่ 30 เมษายน 2563 มีการแถลงการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยทางด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามกรณีการขยายประกาศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปอีก

โดยยืนยันว่าจะขยายงดจำหน่ายต่อจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศขยายเวลาฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกโทรสารในราชการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยหนังสือได้ระบุไว้ว่า

1 ประกาศเรื่องการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 1 โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปถึงคราวหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึง 31 พฤษภาคม 2563

2 ประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้โดยบรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5 – 2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพรกฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และแก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี จะกำหนดเป็นอย่างอื่นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

3 ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีที่กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้โดยให้บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ผู้ราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การออกคําสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศและมีข้อกฎหมายรองรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย