ข่าวดี! โครงการขุดบ่อจิ๋ว ค่าดำเนินการเพียง 2,500 บาท

กระทรวงเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินขุดบ่อจิ๋วเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับเกษตรกรนอกเขตชลประทานตั้งเป้า 40,000 บ่อ ทั่วประเทศภายในปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ราษฎร์บูรณะการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วไทยโดยหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือคือการดำเนินขุดแหล่งน้ำในไร่นานอก เขตชลประทานเป็นการขุดสระน้ำขนาด 1260 ลูกบาศก์เมตร หรือที่เรียกชื่อโครงการว่า บ่อจิ๋ว ในไร่นาของตนเองที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำ ไว้ใช้สำหรับทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและพื้นที่ห่างไกลส่งน้ำไปไม่ถึงซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอีกทั้งยังบรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกรโดยในปีงบประมาณ 2563 ทางกระทรวงเกษตรมีเป้าหมายในการขุดสระในไร่นาหว่าน 40,000 บ่อทั่วประเทศไทย

สำหรับโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ 2548 ถึง 2560 มีจำนวนกว่า 500,000 บ่อ และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่ เกษตรกรมีน้ำใช้กว่า 500,000 ครัวเรือน

สำหรับเงื่อนไขในการขุดบ่อจิ๋วมีดังนี้

1 พื้นที่ขุดสระน้ำต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่เป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของและมีเอกสารสิทธิ์

2.เกษตรกรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการขุดสระน้ำเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าขนย้ายเครื่องจักรจำนวน 2,500 บาท

เกษตรกรรายใดสนใจสามารถเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครได้ดังนี้

1 แบบฟอร์มความต้องการ 1 ฉบับ

2 แบบฟอร์มยืนยันความพร้อม 1 ฉบับ

3 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ

4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

5 สำเนาเอกสารสิทธิ์ 1 ฉบับ (ให้เกษตรกรเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับจากนั้น)

กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่ในการฝึกสระอาเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชนของท่านและติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศไทย

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย