กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ฟรี 1,000 ต้น/คน/ปี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว

จากการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายภาคส่วนต่างร่วมแรงร่วมใจกันในการว่าวิกฤตในครั้งนี้ล่าสุดเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆ

เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่บ้านของตนเองโดยมีเป้าหมาย 100 ล้านต้นภายในปี 2565

หลักการในการขอรับกล้าไม้

1 ผู้ขอรับกล้าไม้ไม่ต้องยื่นคำขอและมารับกล้าไม้ได้ด้วยตนเองตามแบบคำขอกล้าไม้พร้อมหลักฐาน

2 ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำมาปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3 ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สถานีเพาะชำกล้าไม้และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

4 ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อรับขอกล้าไม้ได้ ไม่เกิน 1,000 ต่อปี ต่อคน  หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนสามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่า 1000 ต้นต่อปีสามารถยื่นเอกสารแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5 ศาสนสถานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนทั่วไป สามารถขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10000 ต้นต่อปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่า 10000 ต้นต่อปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

ประชาชนทั่วไป

1 บัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาการถือครองที่ดินพื้นที่ปลูก

หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรศาสนสถานโรงเรียน

1 หนังสือจากหน่วยงานที่ยื่นขอ

2 รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการขอรับกล้าไม้

เพียงบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับขอรับกล้าไม้ได้

1 เตรียมหลักฐาน

2 ยื่นคำขอ

3 รับกล้าไม้

4 ตรวจติดตาม

การติดตามและการประเมินผลสถานีเพาะชำกล้าไม้จัดติดตามผลการจ่ายไม้โดยจากการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1 กลุ่ม 50-1000 กล้า

2 กลุ่มมากกว่า 1,000 บาทหมายเหตุติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ในแต่ละกลุ่มในกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของผู้มารับขอกล้าไม้

นโยบายรัฐบาลที่ผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามสูตร 1.5.5

ชื่อหลัก การพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

5 มาตรการหลักมีดังนี้

1 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

2 ทำแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ

3 บังคับใช้กฎหมายต่อนายทุนผู้บุกรุก

4 ผ่อนผันจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้

5 เพิ่มผืนป่าและพื้นที่สีเขียว

5วิธีปฏิบัติการเพิ่มพื้นป่าและพื้นที่สีเขียว

1 แบ่งเขตพื้นที่ zoning และป้องกันรักษาพื้นที่บุกรุกป่า พื้นที่ถูกบุกรุก

2 ฟื้นฟูป่าที่ยึดคืนมา

3 พัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูก

4 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถตัดขายได้

5 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานราชการและที่สาธารณะ

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับขอกล้าไม้ฟรี ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านรายละเอียดดังนี้

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย