ใครให้คุณยืมเงิน ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก แปลว่าเขามีน้ำใจและซื่อสัตย์กับคุณ

อ่านเจอบทความหนึ่งในทวิตเตอร์ เขียนไว้ได้ดีมากๆอยากให้เพื่อนได้อ่านกัน โดยเป็นเรื่องราวสำหรับคนที่ให้คุณ ยืมเงิน! โดยคำพูดนี้เป็นของลีกาซิง มหาเศรษฐีฮ่องกง

คนที่กล้ าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อย มากแล้วในสังคมทุ กวันนี้ หากคุณมีวาสน าได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไ ปชั่วชีวิต

ตอนที่คุณลำบาก เรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วย พยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพ ราะเขามีเงินมาก แต่เพราะน้ำ ใจของเขาที่อยาก ฉุดคุณให้ขึ้นจากหุ บเหวของความลำบาก

ที่ให้คุณยืมนั้นมันไม่ ใช่เงิน แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและ กำลังใจ!

เพรา ะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจา กความลำบากในตอนนั้น

หวังว่าคุณทั้งหลา ยที่เป็นคนยืมเงินอย่าได้เหยียบย่ำคำว่า “น้ำใจ” ที่ใครเขาให้มา เพร าะคำว่า “เสียสัจจะ” คือการล้มละล ายที่สาหัสที่ สุดในชีวิตค นเรา ต้องระวังไว้ให้ดี

มิต รสหายที่จริงใจคือทรัพ ย์สมบัติที่ประเส ริฐที่สุดในชีวิต

ในขณะเ ดียวกัน ขอ ให้คุณพึงระ ลึกไว้เสมอว่า…

คนที่ชอ บจ่ายเงินก่อน ไม่ใช่เพราะเขาอว ดว่ามีเงินมาก แต่เป็นเพ ราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำ คัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยก ผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อ ยตอนร่วมหุ้น ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็ เพราะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอม ทำงานมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะเ ขาโง่ แต่เป็นเพราะเขา อยากรับผิดชอบในห น้าที่และเขารักองค์กร

คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่ วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพร าะเขาเป็นหนี้คุณ แต่เป็นเพ ราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้

คนอื่นช่วยเ หลือคุณนั่น เป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือคุ ณนั่นก็เ ป็นเรื่องของเขา

คนเป็นจำนวนมากแสด งท่าทางโกรธ แค้นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืม เงิน ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จ ะโกรธแค้น เขาเลย

คนบางคนกลับทำตั วฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคื น! คนประเภทนี้ สักวั นหนึ่งจะหมดค่าในสายตาของผู้ คน หากการได้พบการได้รู้จักกันคื อวาสนา การจะ คบหากันให้ยาวนา นต้องอาศัยสัจจะและคว ามจริงใจ

“เอาเป็นว่าถ้าคุณเคยเ ป็นหนี้ และเคยชำระหนี้ มาตรงมาก่อน ไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้น อย่าปล่อยให้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้ของคุณคือเพื่อน ถ้าหากคุณยังไม่อยากเสียเพื่อน ดีๆไป

ยกเว้นแ ต่ว่าคุณจะไม่ชอบเพื่อนคนนั้น ซึ่งก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะเลิกคบเพื่อน สักคนที่ไม่ใช่วิธีนี้ แถมถ้าทำแบบนี้พาลจะทำให้เพื่อนคน อื่นๆไม่กล้าให้คุณยืมเงินได้ด้ว ยในอนาคตแม้ว่าคุณจะมีเรื่อง จำเป็นขนาดไหนก็ตาม เพราะฉะนั้นอย่าลืม ว่ามิตรภาพต้ องมาก่อนนะคะ ยืมเงินเพื่อน แล้วก็ต้ องคืนให้ตรงเวลาด้วยล่ะ”

Cr. ลีกาซิง

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย