ลาวปิดด่านสามเหลี่ยมทองคำ-ด่านบ้านมอม “ห้ามคนจีน-พม่าเข้าออก” สกัดกั้นไ วรัสอู่ฮั่น

สปป.ลาวปิดด่าน สากลสามเหลี่ยมทองคำ-ด่านฯ บ้านมอม ริมฝั่งแ ม่น้ำโขง ห้ามคนจีน-พม่ าเข้าออกไม่มีกำ หนด สกัดไวรั สปอดอักเสบอู่ฮั่นลาม

คณะกรร มการกำกับเขตเศรษฐกิจพิเศ ษแขวงบ่อแก้วได้มีหนังสือเสนอต่อเจ้าแขวงบ่อแก้ว รวมถึงแผนกสาธ ารณสุขแขวง, คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิ จพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และด่านสากลสามเหลี่ ยมทองคำเมื่อวานนี้ (26 ม.ค.) ให้ปิดด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำและด่านบ้านมอม ห้ามคนสัญชาติจีนและพม่าเดินทางเข้าออกผ่านด่านทั้ง 2 แห่งชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ในหนังสือระบุถึงสาเหตุที่ต้องปิดด่านชั่วคราวว่า เพื่อสกั ดกั้นการแพร่กระจายของเชื้ อไ วรัสโคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ที่กำลังร ะบ าดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย กับอีกหลายมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีน จนมีผู้ป่ วย-ผู้เสี ยชีวิตจำนวนมาก ทางการจีนต้องปิดเมือง-ประกาศมาตรฐานด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุด และพบผู้ติดเ ชื้อในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย

สำหรับเขตเศรษ ฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริษัทดอกงิ้วคำจากจีนได้รับรัฐบาลลาวให้พัฒนาพื้นที่ 10,000 เฮกตาร์ (6.25 หมื่นไร่) สร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการใช้เงินลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ อายุสัมปทาน 99 ปี

ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ เต็มไปด้วยโรงแรมและแหล่งบันเทิงครบวงจร เปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนโดยเฉพาะ คนที่ทำงานกับกิจการต่างๆ ในเขตเศรษฐกิตพิเศษฯ ส่วนใหญ่เป็นคนจีน ที่เหลือเป็นคนล าวและไทย ส่วนแรงงานก่อสร้างส่วนมากเป็นชาวพ ม่า

Facebook Comments