เงินกู้ ธกส. ช่วยเกษตรกร กู้ 50,000 ผ่อนสบายดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

0
70

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆหลังจากธกสมีมติออก 3 โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรในการสร้างอาชีพโดยใช้วงเงินกว่า 170,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก รายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานีข่าวกระทรวงการคลังได้รายงานว่าดรอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะกรรมการธกสได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนสร้างอาชีพให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19

วงเงินรวมกว่า หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาท ช่วยฟื้นฟูเกษตรกรและลูกค้า ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ของชุมชนและน้อมนำความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาใช้ในการดำเนินชีวิต

สำหรับเงินกู้ธกสช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 256 4 จำนวน 3 โครงการ

โครงการที่ 1 สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตร

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0 บาทต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย mrr ร้อยละ 6.50 ต่อปี

โครงการที่ 2 สินเชื่อฮักบ้านเกิด

วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำเกษตรหรือประกอบธุรกิจด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอยู่ในลักษณะ Smart Farmer คิดดอกเบี้ยกรณีใช้จ่ายหมุนเวียนร้อยละ 0 บาทต่อปี

ในช่วง 3 เดือนแรกแล้วตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ย mrr ร้อยละ 6.50 บาทต่อปี กรณีลงทุนปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปีปีที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย mrr

สินเชื่อโครงการที่ 3 สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิต

วงเงินร่วม 100 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ในการ ผลิตในฤดูการผลิต 2563 ถึง 2564 สามารถกู้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 4 ต่อปีปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ธนาคารธกสทุกสาขาหรือโทร 02 550 555

Facebook Comments
👉ฝากติดตาม กลุ่มคนทำเกษตร ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here