ปลูกมันหวาน แทนมันสำปะหลัง ทำรายได้เดือนละ 2แสน!!

เกษตรกรเดี๋ยวนี้ต้องขยันหาลู่ทางในการทำมาหากิน ทั้งทำอาชีพเสริมก็แล้ว ทำงานเพิ่มก็แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นคนที่ทำไร่มันสำปะหลังเดี๋ยวนี้ราคามันก็เริ่มที่จะน้อยลงเรื่อยๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำพืชที่สร้างรายได้ดี แถมตลาดตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการ และสามารถปลูกแทนมันสำปะหลังได้ คือมันหวานนั่นเอง

หลังจากที่ สถานการณ์มันสำป ะหลังในประเทศตก ต่ำอย่างหนักมานานหลายปี นายวิวัฒน์ ศรีกระสังข์ อายุ 32 ปี เกษตรกรบ้าน ประชาสันต์ หมู่ที่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ตัดสินใจรื้อ ไร่มันสำปะหลังของตนเองที่มีอยู่เกือบ50 ไร่ หันไปปลูกมันเทศแทนมันสำปะหลัง

เนื่องจากมองเห็ นว่ามีราคาที่ดีกว่ามัน สำปะหลังอีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกจนถึง เก็บเกี่ยวเพียงแค่ 4 เดือน ในขณะที่มันสำปะหลังต้องใช้ระยะเ วลาในการเก็บเกี่ยวครั้ งเดียวต่อปี

แต่ก็ยังต้องมาประ สบกับปัญหาราคาที่ไม่แน่ นอนจึงหันมาทดลองปลู กมันหวานสายพันธุ์ต่า งประเทศ ซึ่งกำลังเริ่มเป็ นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูงกว่ ามันเทศธรรมดาหลาย 10 เท่าตัว

พร้อมทั้งหาตลาดด้ว ยตัวเองและใช้โอกาสจาก การที่เข้าร่วมโครงการต่า งๆของรัฐ พัฒนาต่อยอดจ นทุกวันนี้สามารถสร้างราย ได้จากการจำหน่ายมันหวานได้เดือ นละกว่า 2 แสนบาท

นายวิวัฒน์ฯ กล่าว ว่า มันหวานส ายพันธุ์ต่างประเทศนั้นมีห ลากหลายชนิด ทั้งพันธุ์สีส้ม เบนิฮารุกะ โอกินาว่า สายน้ำผึ้งอินโด และฮาวาย ราคาก็จะมี เริ่มต้นตั้งแค่ กิโลกรัมละ 60 บาทไปจนถึง 350 บาทเลยทีเดียว

โดยพันธุ์ที่มีร าคาสูงสุดคือ สายพันธุ์ฮ าวายกิโลกรัมละ 350 บาท ขณะที่มันเทศธรร มดาราคาขณะนี้จะอยู่ที่ปร ะมาณกิโลกรัมละ 6 – 10 บาท

แต่ราคานี้ ก็ถือว่าดีกว่ามันสำปะหลังที่ราค าตกอยู่เพียงกิโลกรัมละหนึ่งบาทเศษเท่านั้น

ในขณะนี้กระแสมัน หวานกำลังมาแรงเป็นที่นิยมชื่น ชอบในหมู่ลูกค้าผู้ที่รักในสุขภาพจะนิ ยมรับประทานมากเป็นพิเศษ อีกทั้งรสชา ติที่หวานหอมจึงทำให้เริ่มมีฐา นลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งขณะนี้ตน เองกำลังอยู่ในระหว่างการร วมกลุ่มผู้ผลิต และเจรจากับทางตลา ดระดับบน คือในส่วนของห้างสรรพ สินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อต่อยอ ดการตลาดให้มากยิ่งขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook