fbpx
Monday, May 20, 2019

‘องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้’ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 20 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร 1.1 สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา พนักงานสัญญาจ้าง...

‘สภากาชาดไทย’ รับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 17,570 บาท

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 18 อัตรา 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา 1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 2 อัตรา 1.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5...

‘กรมชลประทาน’ รับสมัครสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่...

‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของธนาคาร และรับ-ส่ง...

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ผ่านช่องทางบริการต่าง ๆ เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการ และยังมีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) รวมไปถึง ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ Kerry Express มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สอบเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา!

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. กองการสอบเข้าร่วมประชุมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร....

‘กรมชลประทาน’ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท สมัครทางเน็ต วันนี้- 24 ต.ค. 61

ด้วยกรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ...

เตรียมตัวกันให้พร้อม! เปิดรับสมัครสอบตำรวจปราบปราม (เปิดรับสมัคร วันที่ 30 ต.ค.-6 พ.ย. 2561) นี้

อัพเดท!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 หลายอัตรา สอบตำรวจปราบปราม/คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2.วุฒิ ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า 3.อายุ 18 - 27 ปี บริบูรณ์ 4.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. รายละเอียดการรับสมัคร 1.ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 25 -...

สพฐ.จัดสรรอัตราจ้าง ‘ธุรการโรงเรียน’ จำนวน 29,707 อัตรา

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5965 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง 1.1...

เรื่องฮิตไทบ้าน

รุ่นพี่อายุ 50+ เล่าให้ฟัง พออายุขึ้นเลข 5 แล้ว ต้องเปลี่ยนความคิดหลายๆอย่าง

เลิกแคร์ว่า คนอื่นในสังคมจะคิดถึงคุณอย่างไร หน้ากากและหัวโขนจะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวาง และลดตัวตนของคุณลงบ้าง กลับไปหาเพื่อนที่ดีและจริงใจกับคุณจริงๆ ออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ หรือคนที่มาเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์จากตัวคุณ หรือเอาเปรียบคุณ ลดการทำงานหนักได้แล้ว ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนภาคเอกชน อายุ 50 ถ้ายังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร แสดงว่า คุณคงไม่อยู่สายตาเจ้านายเท่าไร อย่าเสียพลังชีวิตไปกับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่า ถ้าคุณขึ้นเป็นระดับผู้บริหารที่ต้องทำงานหนักเพื่อบริษัท ก็จัดสรรเวลาให้กับครอบครัว และสุขภาพตัวคุณเองบ้าง ถ้าคุณเป็นข้าราชการ คุณมีความมั่นคงและมีเวลาว่างพอสมควรแล้ว ใช้เวลาดูแลสุขภาพและเตรียมงานอดิเรกหลังเกษียณได้เลย เช่นกัน ถ้าคุณทำงานอิสระ...