สรุป พรก.ฉุกเฉิน แบบเข้าใจ ง่ายไม่มีงง บังคับใช้ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 63

เริ่ม 26 มีนาคมถึง 30 เมษายน 63

ห้ามทำเดินทางเข้าประเทศ

ทางเรือบกอากาศยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติไทย ผู้ขนส่งสินค้าเข้าได้แต่ต้องออกอย่างรวดเร็ว

การชุมนุมที่มีคนมากๆ

เช่นสนามมวย

เผยแพร่ข่าวปลอม

เข้าพื้นที่เขตกำหนดของแต่ละจังหวัด

ให้ทำ ภาครัฐ เตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมสถานที่ทำโรงพยาบาลสนาม

ควรทำ อยู่บ้านผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป

ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโรคปอดภูมิแพ้เบาหวานเป็นต้นเด็กตั้งแต่อายุ 5 ขวบลงมา

การเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทางได้เท่าที่จำเป็น

ตั้งด่านตรวจเข้ม

กรอกข้อมูลป้องกันโรค

ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเปิดปกติไม่กำหนดเวลาเข้าออกบ้าน


.


.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติของประชาชนในการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เบื้องต้น ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อความว่า

โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ทั้งยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดยิ่งขึ้น

การระบาดของโรคดังกล่าวจึงเป็นสถานการณ์ อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมีการกักตุนสินค้าจำเป็นต่อการเฝ้าระวังและควบคุม ติดตามการระบาด การป้องกัน และการรักษาโรค ตลอดจนการกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลน อันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรึ จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook